U cilju ostvarivanja interesa mladih u svom radu implementiramo kampanje javnog zagovaranja, inicijative te provodimo zajedničke programe sa ostalim članicama Vijeća.

Aktivno radimo na identifikaciji problema, pronalaženju rješenja i zagovaranju promjena. Javno zagovaramo interese i potrebe mladih, a kroz dijalog sa vlastima, provođenju općineske strategije prema mladima te sudjelujući u javnim raspravama i konsultacijama organa vlasti.

Dio smo  Kantonalnih kao i Federalnih inicijativa i kampanja te zajedno sa Vijećima mladih aktivno zagovaramo promjene i na višim nivoima vlasti.