Na 30.-toj redovnoj sjednici Skupštine Unsko sanskog kantona u sklopu tačke dnevnog reda ”Prijedlog Poslovnika Skupštine USK-a” skupština je jednoglasno prihvatila Amandman poslanika Kenana Keserovića kojim se omogućuje predstavnicima Vijeća mladih Unsko sanskog kantona od sada da sa svoja dva člana sudjeluju kao ravnopravni članovi Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade. Predstavnici Vijeća mladih USK-a će na ovaj način direktno biti uključeni u zakonodavni organ vlasti Kantona.

Implementacijom Zakona o mladima FBiH, mladi će konačno biti uključeni u procese donošenja odluka, svi nivou vlasti u FBiH prema članu 14. obavezni su osigurati minimum mjera na planu rada s mladima. Suštinski ovaj Zakon daje višestruk doprinos uključivanju mladih u društveni život.

Predstavnici Vijeća mladih USK-a svojim aktivnostima su pokazali da žele biti uključeni u procese donošenja odluka koje se tiču njihovog položaja. Vijeće mladih u USK, kako općinska tako i kantonalno su već proveli niz odličnih inicijativa, radionica i seminara za mlade, a općinska su posebno bila aktivna u zagovaranju poboljšanja njihovog položaja na tom nivou.

Vjerujemo da će upravo ovaj Amandman biti primjer pozitivne prakse koje će prisvojiti i općinska vijeća USK-a, te mlade na lokalnom nivou uključiti u procese donošenja odluka.

VM USK