Inicijativu Mladi prate politiku prema mladima sprovodio je Institut za razvoj mladih KULT, a Vijeće mladih općine Ključ je  kao članica Incijative kroz dvije godine (2013/2014) aktivnog rada učestvovalo u nizu aktivnosti.

 

Zajedno sa Institutom za razvoj mladih KULT, predstavnici 12 VM/OS i omladinskih udruženja cinili su Inicijativu za monitoring i evaluaciju politike prema mladima (IM&EPPM).

Cilj je bio izgraditi i ojačati kapacitete Inicijative, te omogućiti saradnju, razmjenu znanja i iskustava izmedu VM/OS, kako bi postali snažniji partneri u dijalogu s vlastima u izradi, provođenju i monitoringu politike prema mladima. Inicijativa je radila na uspostavljanju održivih mehanizama saradnje vladinog i nevladinog sektora i sistema za monitoring, evaluaciju, analizu i zagovaranje provođenja politike prema mladima na svim nivoima vlasti u BiH.

U cilju ispunjenja ciljeva Inicijative Vijeće mladih općine Ključ je sudjelovalo u sljedećim koracima i aktivnostima:

 

  • Pohađali smo četveromjesečni program obuke za institucionalno, resursno i strukturno jačanje koji se sastoji od šest modula,
  • Učestvovali smo na trodnevnoj radionici s ciljem definiranja kriterija i indikatora za praćenje i ocjenjivanje aktivnosti, mehanizma prikupljanja informacija vezanih za pokazatelje iz strategije prema mladima,
  • Izvještavali smo o procesu monitoringa i evaluacije politike prema mladima na svim nivoima vlasti na web platformi monitoring.mladi.org,
  • Provodili zagovaračku kampanju s ciljem ukazivanja na važnost uključivanja mladih u procese donošenja odluka,
  • Radili na izvještajima na osnovu monitoringa i evaluacije u 4 općine, 2 kantona, na nivou entiteta i države BiH,
  • Radili na preporukama za poboljšanje politike prema mladima na svim nivoima vlasti. Ove preporuke su se temeljile na praćenju nalaza i procjene analize, koje su izradile članice IM&EPPM tokom monitoringa politike prema mladima u 4 lokalne uprave, 2 kantona, na nivou entiteta i države BiH.
  • Te smo potpisali Sporazum o suradnji sa Vladom Unsko-sanskog kantona.