Važne definicije!

„vijeće mladih” je krovno udruženje mladih, utemeljeno na dobrovoljnom članstvu omladinskih udruženja, a koje predstavlja interese mladih i omladinskih udruženja (Zakon o mladima FBiH)

“omladinsko udruženje” označava udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine (2/3) mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva, registruje, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na osnovu kog je registrirano (Zakon o mladima FBiH)

 

Kako se formira VIJEĆE MLADIH na općinskom nivou?

Vijeće mladih općine osniva više od 50% omladinskih udruženja, ali najmanje tri udruženja s popisa koji se vodi kod nadležnog odjela za mlade općine (Član 36. Zakon o mladima FBiH).

Općinski, gradski i kantonalni organi vlasti dužni su: voditi spisak svih udruženja, institucija, ustanova, međunarodnih i drugih organizacija koje rade sa mladima ili pružaju podršku omladinskim aktivnostima (Član 13. Zakon o mladima FBiH)

 

Kako postati članom VIJEĆA MLADIH?

Ukoliko ste omladinsko udruženje ili udruženje koje radi sa mladima, a u svojim upravljačkim tijelima imate 2/3 mladih možete postati članom lokalnog Vijeća mladih, u našem slučaju Vijeća mladih općine Ključ.

Naravno pored općeg uslova veoma bitno je napomenuti da: „Političke stranke ne mogu biti osnivači omladinskih udruženja. Omladinsko udruženje se ne može ni na koji način angažirati u predizbornoj kampanji političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, niti im pružati podršku. Političke stranke ne mogu ni na koji način materijalno i finansijski potpomagati rad omladinskih udruženja“ (Član 32. Zakon o mladima FBiH).

Ako ispunjavate navedene uvjete bit će nam i više nego drago da u svom radu imamo nove članove!